Unele categorii de litigii urmează să fie examinate obligatoriu în procedura medierii până la etapa adresării în instanța de judecată

26 jun 2024
Unele categorii de litigii urmează să fie examinate obligatoriu în procedura medierii până la etapa adresării în instanța de judecată
Unele categorii de litigii urmează să fie examinate obligatoriu în procedura medierii până la etapa adresării în instanța de judecată Până a ajunge în instanța de judecată unele categorii de litigii ar urma să fie examinate mai întâi în procedura medierii.

Ministerul Justiției a prezentat pentru consultări publice un proiect de lege care stabilește exhaustiv litigiile pentru care părțile urmează să realizeze procedura de mediere până la adresarea în instanță.

Astfel, s-a stabilit că până la etapa adresării în instanță pentru anumite categorii de litigii, părțile trebuie să realizeze cel puțin o ședință de mediere în vederea respectării principiului participării benevole la mediere și neîngrădirii accesului la justiție.

De asemenea, părțile vor achita pentru această ședință 10 % din salariul minim pe țară. În contextul identificării litigiilor pasibile de soluționare prin mediere până la adresarea în instanța de judecată s-a decis că pe litigiile civile, părțile se vor putea adresa în instanța de judecată doar după participarea la cel puțin o ședință de mediere în vederea soluționării conflictului a cărui valoare nu depășește 50 salarii medii pe economie, fără a se lua în considerare dobânzile, penalitățile, cheltuielile de judecată şi alte venituri accesorii în litigiile ce rezultă din următoarele conflicte:

- încasarea datoriilor;
- repararea prejudiciilor, inclusiv cauzate prin contravenții și infracțiuni;
- partajarea proprietății;
- răspândirea informațiilor false și defăimătoare;
- de exercitare a contractelor de împrumut, donație, arendă, locațiune, bancare, de leasing și de asigurare.

Autorii inițiativei spun că, stipularea exhaustivă a litigiilor civile care urmează a fi supuse medierii în cel puțin o ședință până la adresarea în instanță și cuantumul valoric exprimat în bani, permite excluderea riscului de interpretare eronată a cauzelor/spețelor pasibile de aplicare a procedurii de mediere, precum și excedarea/depășirea competențelor funcționale și abilităților profesionale ale persoanelor atestate în calitate de mediator.

În același timp, pe litigiile de familie, conform proiectului, se vor supune medierii până la depunerea unei acțiuni în instanța de judecată toate litigiile ce rezultă din conflictele dintre soţi, foști soți, alți membri de familie sau cupluri necăsătorite, privind exercitarea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti, stabilirea domiciliului copiilor, întreținerea copiilor, precum şi orice alte neînţelegeri dintre aceștia.

În cazul medierii litigiilor de familie, prin proiect a fost extins cercul subiecților, care pot să se adrese la mediator pentru soluționarea unor neînțelegeri în regim extrajudiciar.

Astfel, în calitate de părți ai litigiului, pe lângă soți și alți membri ai familiei inapți de muncă, proiectul prevede că un proces de mediere poate fi inițiat de către ”foști soți”, ”cupluri necăsătorite” și ”alți membri ai familiei”.

Respectiv, dacă anterior pentru a iniția un proces de mediere părțile trebuiau să dețină calitatea de soți și puteau soluționa conflictele rezultate din exercitarea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti, stabilirea domiciliului copiilor, întreținerea copiilor, precum şi orice alte neînţelegeri ce apar din raporturile familiale, conform proiectului părți a procesului de mediere pot fi orice persoane fizice, indiferent de starea civilă a acestora.

Pe litigiile de muncă, potrivit proiectului, se vor supune medierii, până la adresarea în instanța de judecată, cu desfășurarea cel puțin a unei ședințe de mediere, următoarele litigii de muncă:

• ce ţin de restabilirea la locul de muncă, garanțiile salariale și despăgubirile rezultate din lipsa forțată de la muncă, neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de către una dintre părţile contractului individual de muncă;

• litigiile individuale de muncă privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea, încetarea şi nulitatea contractului individual de muncă;

• conflictele colective de muncă, în cazul în care părţile conflictului nu au ajuns la o înţelegere sau nu sunt de acord cu decizia comisiei de conciliere.

Pe litigiile în ordine de contencios administrativ, până la adresarea în instanța de judecată, se vor supune medierii cu desfășurarea cel puțin a unei ședințe de mediere, litigiile de contencios administrativ izvorâte din acțiunile în obligare, în realizare și din contractele administrative.
Cu ocazia Zilei Antreprenorului, Centrul Național de Instruire ,,MOLDINSOLV” vă transmite cele mai calde urări de succes și prosperitate!

Unele categorii de litigii urmează să fie examinate obligatoriu în procedura medierii până la etapa adresării în instanța de judecată

Unele categorii de litigii urmează să fie examinate obligatoriu în procedura medierii până la etapa adresării în instanța de judecată

Unele categorii de litigii urmează să fie examinate obligatoriu în procedura medierii până la etapa adresării în instanța de judecată

loading ...